VOOR WIE IS MENTORSCHAP

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of bekenden hebben die hen daarbij kunnen helpen. Het gaat om meerderjarigen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Het betreft vaak mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking.

Voor hen is het ingewikkeld om het overzicht te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. In deze situatie kan een mentor worden benoemd. De mentor staat naast de cliënt, denkt met hem of haar mee en adviseert deze. Is de cliënt wilsonbekwaam, dan neem de mentor de besluitvorming van hem of haar over.

Vaak wordt de mentor in familiekring gezocht. Is die er niet, dan kan een professionele mentor de oplossing zijn. Ook om de familie of mantelzorgers te ontlasten, kan een mentor uitkomst bieden.

” Mentorschap is bedoeld om mensen te beschermen die moeilijk zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Vaak wordt de mentor in familiekring gezocht. Soms kan een professionele mentor de oplossing zijn, ook om de familie of mantelzorgers te ontlasten.”

WAT DOET DE MENTOR

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt op het terrein van zorg en welzijn. De mentor betrekt de cliënt zoveel mogelijk bij de besluitvorming. Als het kan laat de mentor de cliënt de beslissingen zelf nemen. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd om te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Denk hierbij aan beslissingen over het al dan niet zelfstandig blijven wonen of het ondergaan van een medische behandeling.

De mentor houdt er toezicht op of de cliënt wel de juiste zorg krijgt. Ten slotte is de mentor adviseur voor andere persoonlijke zaken.

IN DE PRAKTIJK

Z
De mentor heeft geregeld contact met de cliënt en komt regelmatig op bezoek.
Z
De mentor is aanspreekpunt voor medewerkers van de zorginstelling en ondertekent het zorgplan namens de cliënt als de cliënt dat zelf niet kan.
Z
De mentor overlegt met zorgverleners en neemt deel aan zorgplanbesprekingen.
Z
De mentor bevordert de samenwerking tussen de zorgverleners om de zorg voor de cliënt te optimaliseren.
Z
De mentor kan het dossier inzien om toezicht te houden op de uitvoering van de zorg en samen met de zorgverleners te kijken naar verbeteringen.
Z
De mentor is desgewenst gesprekspartner voor familie en netwerk.

HERMINE NAVES

Mijn naam is Hermine Naves en ik ben als mentor werkzaam in Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. Mijn cliënten krijgen onder meer zorg van De Zijlen, NOVO (Cosis), Zorgkompas, Treant, de JP van den Bent Stichting, Friom, GewoonZorg, Driezorg, Dimence en FPC Dr. S. van Mesdag.

KWALITEIT

Door de rechtbanken ben ik erkend als professioneel mentor. Dit betekent dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe. Van huis uit ben ik jurist en ik heb gewerkt bij de rechtbank en als advocaat. Naast mentor ben ik juridisch adviseur. Deze kennis en ervaring kan ik weer goed gebruiken bij mijn werk als mentor. Vanzelfsprekend hou ik mijn kennis op peil door het volgen van cursussen / trainingen en het bijhouden van vakliteratuur. Daarnaast hou ik mijzelf scherp door deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten met andere mentoren.

MIJN VISIE

Bij de uitvoering van het mentorschap staan het belang en het welzijn van de cliënt altijd voorop. Wanneer dit mogelijk is zal ik de cliënt zelf de besluiten laten nemen of handelend laten optreden. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cliënt. De levensbeschouwing, het geloof en de normen en waarden van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Ten slotte vind ik een persoonlijke benadering en regelmatig contact belangrijk om mijn cliënten te leren kennen. Dit is van belang als er relevante besluiten moeten worden genomen.

VERGOEDING VAN KOSTEN

Bij een laag inkomen kunnen de kosten van mentorschap en griffierecht (gedeeltelijk) worden vergoed uit de bijzondere bijstand. Daarvoor kan een aanvraag worden gedaan bij de gemeente die deze regeling, de Participatiewet, uitvoert.

GRIFFIERECHT

Bij de rechtbank moet eenmalig griffierecht worden betaald. Dit betaalt u voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt in 2018 € 79,- (tarief griffierecht 2018).

INTAKEVERGOEDING

De rechter bepaalt de hoogte van de kosten van de intake. Dit is een eenmalig bedrag. Het huidige bedrag is €519,40, exclusief BTW.

JAARLIJKSE VERGOEDING

De rechter bepaalt de vergoeding voor de mentor. De huidige vergoeding voor een alleenstaande bedraagt €1103,70 per jaar, excl BTW. Voor andere groepen, bijvoorbeeld gehuwden, gelden andere vergoedingen.

HOE KRIJGT U EEN MENTOR?

Als u informatie wilt of zichzelf of een ander wilt aanmelden voor mentorschap kunt u via de contactknoppen onderaan de website, telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. Ik zal vervolgens een kennismakingsgesprek met u plannen. Tijdens dat gesprek zal ik informatie geven over het mentorschap.

Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Daarna krijgt u uiteraard de tijd om alles te laten bezinken.

VERZOEK BIJ DE KANTONRECHTER

Als gekozen wordt voor mentorschap, kan het verzoek hiervoor aan de kantonrechter worden gedaan. Ik kan hierbij helpen. Nadat de kantonrechter het verzoek heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de kandidaat-mentor en belangrijke anderen, zoals bijvoorbeeld een familielid of zorgverlener. Op basis hiervan bepaalt de kantonrechter of hij mentorschap instelt en wie de mentor wordt. Na deze beslissing is het mentorschap officieel en kan ik voor de cliënt aan de slag.

Hermine Naves  •  Naves Mentorschap & advies  •  T: 06-16914944  •  werkzaam in de regio’s Groningen, Drenthe, Overijssel